Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

Raad op Zaterdag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseren jaarlijks meerdere online en fysieke bijeenkomsten onder de naam Raad op Zaterdag. Deze dagen staan in het teken van elkaar ontmoeten, kennis opdoen en informatie delen. Tijdens de Raad op Zaterdag wordt u in verschillende deelsessies bijgepraat over diverse actuele onderwerpen als participatie, omgevingswet, digitaal toegankelijke overheid en samenwerken.

De Raad op Zaterdag is zeer waardevol, omdat raadsleden worden bijgepraat over actuele thema’s door deskundige VNG-collega’s en bovendien tegelijkertijd de kans krijgen om ervaringen te delen. De online Raad op Zaterdag is laagdrempelig toegankelijk, zonder reistijd, en dus perfect te combineren met andere activiteiten. Verder worden de presentaties achteraf gedeeld via deze website.

Deelnemers van eerdere Raad op Zaterdag bijeenkomsten waarderen:

  • discussies met elkaar en het opdoen van ideeën;
  • afwisseling tussen fysiek en online; fysiek was echt top;
  • informele ontmoetingen. Deze zijn zeer waardevol;
  • online bijeenkomsten. Het is makkelijk vanuit huis te doen en scheelt veel reistijd en kosten.

In 2024 plannen De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) twee fysieke en twee digitale versies van de Raad op Zaterdag en nodigen u graag uit om deel te nemen. Er is keuze uit verschillende sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen.
Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Zaterdagochtend 21 september vindt er weer een fysieke Raad op Zaterdag plaats in het Stadshuis van Utrecht.

09.30 – 10.00 uur  Inloop
10.00 – 10.15 uur  Plenaire opening
10.15 – 11.15 uur  Deelsessies ronde 1
11.15 – 11.30 uur  Korte pauze
11.30 – 12.30 uur  Deelsessies ronde 2
12.30 – 13.15 uur  Lunch met informatiemarkt
13.15 uur               Einde Raad op Zaterdag

Hieronder volgt per sessie een korte omschrijving:

 

Van infrastructuur en bouw tot facilitaire dienstverlening en ICT. Van mobiliteit en energie tot diensten binnen het sociale domein. Al deze zaken koopt uw organisatie in en deze worden geleverd of uitgevoerd door de markt.

Maar wat zijn de spelregels bij aanbesteden, en wat is uw rol als publieke bestuurder / politiek betrokkene hierin? Hoe kunt u via inkoop sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie? Dat hoort u in deze dynamische ‘crashcourse’ waarin kort de kracht en het belang van aanbesteden worden uitgelegd.

De sessie wordt verzorgd door Kim Schofaerts (Aanbestedingsprofessional met een maatschappelijke missie) en Alex Buursema (programmamanager Beter Aanbesteden)

Grond is schaars. Maar voor alles wat wordt gebouwd, is grond nodig. Woningen, een school, een weg, een speeltuin… Laat je de ontwikkelingen over aan een ontwikkelaar of neem je als gemeente zelf het initiatief om bouwgrond te kopen? Wat zijn de risico’s? En als het project eenmaal loopt, hoe gaat het dan met de financiën? In deze bijeenkomst krijgt u een introductie op grondbeleid en hoort u welke sturingsinstrumenten u als Raad heeft. Vragen zijn van harte welkom.

De sessie wordt verzorgd door Bram van Uden (bestuur Vereniging van Grondbedrijven en gemeente Utrecht) en Chantal van Rooijen (VNG en Vereniging van Grondbedrijven)

Samen met inwoners de toegangsorganisatie tot het sociaal inrichten, profiteren van een kritische sparringpartner met kennis van zaken en samenwerken met een expertteam dat de dynamiek van gemeenten kent. Dat is een visieleertraject; een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal Domein (onderdeel van de VNG) een oplossing vindt om de toegang tot het sociaal domein te optimaliseren. Het traject levert gemeenten een handelingsperspectief op waar ze zelf verder mee aan de slag kunnen.

De sessie wordt verzorgd door Esther Sarphatie en Rachel Bakker, projectleiders visieleren (VNG, Platform Sociaal Domein)

Hoe kom je tot elkaar in het debat? Begint dat al in de beeldvorming? Hoe bereid je je voor? Welke vragen stel je? Valkuilen? Kan AI ingezet worden? Dit en meer tijdens de interactieve sessie op 25 mei door debat.nl

De sessie wordt verzorgd door Martijm Scherff van Debat.NL

Dat cultuur intrinsieke en maatschappelijke waarde heeft stond en staat buiten kijf. Maar om die waarde te verzilveren, is er meer nodig. Vanwege die culturele waarde op zichzelf, maar ook omdat cultuur vanuit haar eigen invalshoek zoveel kan betekenen voor bijvoorbeeld opgaven in zorg, welzijn, sociale samenhang, energietransitie en ruimtelijke ordening.

De VNG stelde een gezamenlijke gemeentelijke visie op voor de toekomst van kunst en cultuur: de propositie Samen cultuur borgen. Het uitgangspunt van deze propositie is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Om dit te realiseren willen we toewerken naar één bestuurlijke agenda met onze stelselpartners van rijk en provincies. De voorliggende propositie biedt hiervoor onze ‘inzet’ en past daarmee in de onlangs vastgestelde Verenigingsstrategie VNG 2030 ‘Stap naar voren’. We geven aan wat gemeenten kunnen doen voor het borgen van cultuur, maar ook wat daarvoor van het rijk, provincies, de cultuursector nodig is. Daarbij stellen gemeenten 10 vertrekpunten voorop.

De uitdagingen bij gemeenten zijn groot; maatschappelijke opgaven maar ook de krap bemeten financiën vanuit het rijk (ravijnjaar Gemeentefonds) om op deze opgaven de eigen ambities te realiseren, óók op kunst- en cultuur(beleid).

Tijdens deze Raad op Zaterdag gaat de VNG graag met u in gesprek over de vertrekpunten uit de cultuurpropositie, de ambities en uitdagingen in uw gemeente die raken aan cultuur(beleid) en de kansen die er met het zicht op de nabije toekomst liggen.

De sessie wordt verzorgd door Fenna van Hout

In het position paper Circulaire Economie roept de VNG de Rijksoverheid op om meer regie te pakken in deze transitie. We vragen om een heldere visie, een governance structuur voor samenwerking tussen overheden en de multihelix mét voldoende middelen, maar ook om dwingende maatregelen als normering, beprijzing en gerichte wetgeving. Koplopende gemeenten doen al veel op het vlak van de circulaire economie, maar zonder deze inzet blijft de circulaire economie een nice to have.

In deze sessie lichten we het position paper toe, delen we best practices uit het hele land en gaan we in gesprek over wat er bij jouw gemeente gebeurt.

De sessie wordt verzorgd door Wieke van der Zouwen en Laura Colenbrander van de VNG

Hoe een coalitieraadslid bij kan dragen aan een sterke Raad –  het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Leiden, zie het rapport Gezond Dualisme.

De sessie wordt verzorgd door Simon Otjes, Denny van der Vlist en Thijs Vos van de Universiteit Leiden

De Nationale ombudsman onderzocht in welke mate burgers in de Wmo invloed ervaren tijdens het aanvragen van voorzieningen. Ook onderzocht hij of de burger, via adviesraden bijvoorbeeld, invloed kan uitoefenen op beleid en uitvoering in de Wmo. De conclusies zijn dat er niet altijd goed naar de ideeën en mening van de burger geluisterd wordt en dat het Wmo-aanvraagproces vaak niet duidelijk is en te traag verloopt. Gemeenten kunnen hun adviesraden veel beter benutten door regelmatig contact met hen te hebben, goede afspraken te maken en ze aan het begin van het beleid te betrekken. Ook de gemeenteraad moet hierbij verantwoordelijkheid nemen.

De sessie wordt verzorgd door Jan Prins, de Nationale Ombudsman

Elke gemeente in Nederland heeft een lokale publieke omroep, bekostigd door de gemeente. Dat gaat zeer waarschijnlijk veranderen.

Het rijk zet in op schaalvergroting; lokale omroepen moeten opgaan in streekomroepen . Dat moet betere kwaliteit opleveren. De financiering gaat ook via het rijk lopen, zo is het voornemen.

Dat heeft niet alleen grote consequenties voor de lokale omroepen, maar ook voor de rol en taak van gemeenten. Daarover gaat deze sessie.

De sessie wordt verzorgd door Olav Reijers en Frank Speel van de VNG

Het merendeel van de huidige raadsleden was misschien niet eens betrokken bij de besluitvorming over de RES. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor de uitvoering van deze afspraken en het behalen van de afgesproken doelstellingen. Hoe dichterbij de realisatie van zon- en windprojecten in de gemeente komt hoe duidelijker de tegengestelde belangen zichtbaar worden. Hoe ga je daar als raadslid mee om? Er zijn diverse momenten waarop raadsleden hun invloed en betrokkenheid kunnen tonen en eventueel kunnen bijsturen. Pascale Georgopoulou (NP RES) gaat in gesprek met de deelnemers aan deze sessie over rollen, bevoegdheden en samenwerking.

De sessie wordt verzorgd door Pascale Georgopoulou  

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Gezamenlijke inschrijving is niet mogelijk. Als u meerdere personen wilt aanmelden, doet u dat door iedere deelnemer met een uniek, eigen (werk) e-mailadres in te schrijven.

Om uw inschrijving te wijzigen, klikt u op de link in de bevestiging van uw registratie die u per e-mail ontvangt. Daarna klikt u op ‘Bekijk uw persoonlijke registratie’. Nu kunt u uw registratie aanpassen. Uw wijziging is bevestigd als u op de knop ‘registreer’ heeft geklikt.

In de werkweek voorafgaand aan de Raad op Zaterdag ontvangt u de definitieve deelnamebevestiging.

Naslag

Bekijk hier de presentaties van eerdere edities.

 

 class=

Contact

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 – 373 84 58.

Volgende Raad op Zaterdag