Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

Raad op Zaterdag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseren jaarlijks meerdere online en fysieke bijeenkomsten onder de naam Raad op Zaterdag. Deze dagen staan in het teken van elkaar ontmoeten, kennis opdoen en informatie delen. Tijdens de Raad op Zaterdag wordt u in verschillende deelsessies bijgepraat over diverse actuele onderwerpen als participatie, omgevingswet, digitaal toegankelijke overheid en samenwerken.

De Raad op Zaterdag is zeer waardevol, omdat raadsleden worden bijgepraat over actuele thema’s door deskundige VNG-collega’s en bovendien tegelijkertijd de kans krijgen om ervaringen te delen. De online Raad op Zaterdag is laagdrempelig toegankelijk, zonder reistijd, en dus perfect te combineren met andere activiteiten. Verder worden de presentaties achteraf gedeeld via deze website.

Deelnemers van eerdere Raad op Zaterdag bijeenkomsten waarderen:

  • discussies met elkaar en het opdoen van ideeën;
  • afwisseling tussen fysiek en online; fysiek was echt top;
  • informele ontmoetingen. Deze zijn zeer waardevol;
  • online bijeenkomsten. Het is makkelijk vanuit huis te doen en scheelt veel reistijd en kosten.

In 2024 plannen De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) twee fysieke en twee digitale versies van de Raad op Zaterdag en nodigen u graag uit om deel te nemen. Er is keuze uit verschillende sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen.
Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Presentaties 16 maart

Zaterdagochtend 16 maart waren er drie rondes met workshops die vanuit Microsoft Teams werden gefaciliteerd.
Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur
Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur
Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Hieronder volgt per sessie een korte omschrijving en -indien beschikbaar- de presentatie.

 

Presentatie

In 2016 heeft Nederland het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking geratificeerd, kortweg: het VN-verdrag Handicap. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om, samen met ervaringsdeskundige inwoners, een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. In die LIA wordt beschreven wat de plannen zijn om de gemeente toegankelijker en inclusiever te maken voor mensen met een beperking.

Wat kun je allemaal doen om toegankelijkheid te vergroten? Hoe stel je zo’n LIA op? Wat is de rol van ervaringsdeskundige inwoners erbij? En wat kun je als raadslid hieraan doen? Bij deze vragen staan we stil in deze sessie.

Inleiders: Joyce van der Klauw en Marianne Vorthoren
Spreker: Guusje ter Horst

Participatie

Naar verwachting treedt op 1 juli 2024 de Wet versterking participatie op decentraal niveau in werking. Deze wet is een uitbreiding van de inspraakverordening. Gemeenten moeten inwoners niet langer alleen betrekken bij de voorbereiding van beleid, maar ook bij de uitvoering en evaluatie daarvan. Bovendien voert de wet het uitdaagrecht in. Dit recht maakt het voor inwoners en maatschappelijk partijen mogelijk om gemeenten te vragen de uitvoering van een taak over te nemen. Hoewel gemeenten twee jaar de tijd hebben om de wet te implementeren en de inspraakverordening te vervangen door een participatieverordening, is het denkproces in veel gemeenten al gestart. De VNG wil dit proces faciliteren en een model voor de nieuwe participatieverordening opstellen.

De verschillen tussen gemeenten zijn alleen groot. Niet alleen als het aankomt op de huidige praktijk, maar ook als het om de uitgangspunten en ambities gaat. De VNG wil in het model recht doen aan die verschillen. Daartoe is het voornemen van de VNG om een model op te stellen met verschillende instrumenten zodat gemeenten die instrumenten kunnen kiezen die bij hen passen. Tijdens de bijeenkomst lichten we het wetsvoorstel toe en vertellen we graag welke gedachten wij hebben over de nieuwe modelverordening en wat de laatste stand van zaken is. We leggen echter ook graag een aantal vragen voor. Welke instrumenten mogen volgens u niet ontbreken? Hoe zou de gemeenteraad in concrete gevallen bij burgerparticipatie moeten worden betrokken? En hoe verhoudt de nieuwe participatieverordening zich tot bestaande instrumenten zoals het burgerinitiatief, de referendumverordening en de wijze waarop inwoners bij de vergaderingen van de raadscommissies en gemeenteraad hun stem kunnen laten horen? We horen dit graag op 16 maart.

Sprekers: Marion Veerbeek en Jurien Korzelius

Presentatie

Op 1 februari 2024 is de spreidingswet in werking getreden. Deze wet moet bijdragen aan een duurzaam en stabiel aanbod van plekken voor opvang van asielzoekers. Het is de bedoeling dat alle provincies voor 1 november een plan maken waarin staat hoe zij tijdig het gevraagde aantal plekken gaan realiseren. In deze sessie gaan we in op de achtergronden en werking van de wet. Hoe komt de verdeling van de plekken over gemeenten en provincies tot stand? Wat is de rol van het ministerie, de provincie, de gemeente en het COA? En welke keuzes zijn er te maken, bijvoorbeeld over kleinschaligheid of het zelf exploiteren van locaties? Kortom: hoe werkt die veelbesproken spreidingswet precies?

Spreker: Lindy Peijnenburg

Presentatie

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht geworden. Een wet die veel nadruk legt op ruimte voor privaat initiatief en daarmee schuurt met de sturende rol van gemeenten bij ruimtelijke ontwikkeling. We gaan het in deze werksessie hebben over de vraag wat het van de gemeenteraad aan acties vergt om de wet voor je en niet tegen je te laten werken.”

Frans Soeterbroek, alias de Ruimtemaker is socioloog en heeft zich gespecialiseerd in de vraag hoe de omgevingswet bij kan dragen aan de publieke zaak en lokale democratie. Hij schrijft er veelvuldig over in essays en blogs (zie www.deruimtemaker.nl) en adviseert gemeenten, gemeenteraden en bewonersgroepen over ruimtelijk beleid, binnenstedelijke verdichting en invoering van de omgevingswet.

Spreker: Frans Soesterbeek

Raadsleden hebben een belangrijke rol als het gaat om digitale veiligheid en informatiebeveiliging in gemeenten. En die rol moeten ze pakken. Zeker nu de nieuwe Network and Information Systems Directive (NIS2-richtlijn) ingevoerd wordt. Want hierdoor gaat het toezicht op informatiebeveiliging bij gemeenten veranderen. Dit is nieuw en wijkt af van de huidige situatie! Benieuwd wat dit betekent? We lichten het graag toe.

Spreker: Nikki Nguyen en externe spreker

Presentatie

AI en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, maar wordt AI ook in jouw gemeente gebruikt? En moet je als raadslid hier iets van vinden? Hoe kan jij als raadslid hier invloed op uitoefenen?

Aan de hand van een aantal voorbeelden laat Hind Dekker je zien waar AI gebruikt wordt en geeft zij je de tools om van een A-politiek onderwerp toch politiek te maken.

Spreker: Hind Dekker

Presentatie

De politieke hoofdlijnen ontdekken, deskundigen aanhoren, stakeholders bevragen, met collega’s debatteren, bij de portefeuillehouder concessies losweken… dat alles speelt zich af in uw vergadercyclus. Soms zijn er afspraken en regels over wanneer er wat van u verwacht wordt.

Maar wat op papier staat wordt niet altijd één-op-één effectief vertaald naar de praktijk. Hoe zorgt u dat u goed gebruik maakt van de vergaderorde? Hoe pakt u de ruimte die er is? Waar mag u elkaar aan houden? Kortom: hoe opereert u effectief in uw eigen vergadermodel?

Spreker: Martijm Scherff

Naslag

Bekijk hier de presentaties van eerdere edities.

 

 class=

Contact

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 – 373 84 58.

Volgende Raad op Zaterdag